Registratie nummer LandelijkRegisterKinderopvang 154768200

Eisen gastouder

De gastouder, die werk maakt van de zorg voor
kinderen, is minimaal 18 jaar oud, en zolang de zorg voor kinderen op
verantwoorde wijze kan plaatsvinden, stellen wij geen maximum leeftijd. Niet
alleen ouders, die de zorg voor hun eigen kinderen en huishouden willen
combineren met het gastouderschap, maar ook oma’s en opa’s kunnen prima
gastouders zijn.

Maar u hoeft geen eigen kinderen te hebben om een
goede gastouder te zijn. Als u graag met kinderen om gaat, als u warmte en
geborgenheid kunt bieden, dan bent u van harte welkom! Kortom: u moet een
kindervriend zijn.
Als gastouder vang je kinderen in je eigen huis op.
Het is ook mogelijk dat je naar het huis van de ouders van de kinderen gaat. De
leeftijd van deze kinderen varieert van ongeveer 0 tot 13
jaar.
Je kunt een aantal uren per dag werken (bijvoorbeeld
na schooltijd), maar het is ook mogelijk dat je hele dagen voor kleinere
kinderen zorgt. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om ’s avonds, ’s nachts of
in het weekend gastouder te worden. Soms eten de kinderen ook mee en breng en
haal je ze van school. In overleg met de ouders en TisKidz maak je afspraken
over tijden en opvoedkundige regels.
Als gastouder, mag je, naast je eigen kinderen,
maximaal 6 kinderen opvangen.
Als gastouder dien je in het bezit te zijn van een
MBO2 opleiding Helpende Welzijn of een ander goedgekeurd diploma. Tevens dien je in het bezit te zijn van Kinder EHBO volgens de eindtermen van het oranje Kruis of Nikta.
 

Diploma lijst
 
 
 
 

Van de op te vangen kinderen mogen er maximaal 2
kinderen beneden 1 jaar (inclusief eigen kinderen) tegelijk worden opgevangen. Van de
op te vangen kinderen mogen er
maximaal 5 kinderen beneden 5 jaar (inclusief eigen
kinderen) tegelijk worden
opgevangen. Leeftijdsopbouw en aantal kinderen
kunnen binnen de genoemde grenzen
variabel zijn. Ze zijn afhankelijk van de
competenties van de gastouder en de
mogelijkheden voor opvang zoals slaap- en
speelruimte. De vraagouders bepalen mede of zij met de leeftijdsopbouw van de
groep eens zijn.
Gastouders zijn verplicht een achterwacht te hebben die in "nood" kan bijspringen als er meer dan 4 kinderen worden opgevangen. De achterwacht dient ook in het bezit te zijn  van een Verklaring Omtrent Gedrag! De achterwacht mag op niet meer dan 15 minuten afstand van de woning van de gastouder wonen. 
 
Sinds 1 maart 2013 geldt in de gastouderopvang de continue screening. Wat houdt dit in:
Als u wegens een verdenking van overtreding of een misdrijf met de politie in aanraking bent gekomen en de officier van justitie neemt de beslissing om u te vervolgen, u een schikkingsvoorstel te doen (transactie), of juist om daarvan af te zien (sepot), dan wordt dat doorgegeven aan de Justitiële informatiedienst, die deze beslissing noteert in uw justitiële documentatie. Ook andere wijzigingen in uw justitiële situatie, zoals bijvoorbeeld de afloop van een strafzaak, worden in uw justitiële documentatie verwerkt.
Als u werkzaam bent in de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, of gastouderopvang, of u bent inwonend bij een gastouder, dan valt u onder de continue screening die 1 maart 2013 start. Dit betekent dat elke wijziging in uw justitiële documentatie wordt doorgegeven aan Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis zal beoordelen of het nodig is om u opnieuw te screenen. Als dat het geval is zal Justis een signaal geven aan de toezichthouder voor de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang (de GGD). Hierbij wordt geen mededeling gedaan over het strafbare feit. Via uw werkgever zal aan u worden verzocht om opnieuw een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Bij de beoordeling van die aanvraag zal uw gehele justitiële documentatie worden betrokken en dus niet alleen de laatste wijziging. Bij de continue screening van personen die werkzaam zijn in de kinderopvang zal vooral worden gelet op zeden- en geweldsmisdrijven, maar ook op diefstallen, indien in het aantal of de ernst ervan een belemmering wordt gezien voor een verantwoorde uitoefening van uw werk met kinderen. Het is niet vereist dat u bent veroordeeld door de rechter. Ook als u alleen maar wordt verdacht van een strafbaar feit, kan dit in de weg staan van de afgifte van een nieuwe VOG.
Het signaal in de continue screening is dus niets anders dan de mededeling aan de GGD, dat het nodig wordt gevonden dat u een nieuwe VOG aanvraagt. De echte screening vindt pas plaats nadat u zelf een aanvraag voor een VOG heeft ingediend. U bepaalt dus zelf of u opnieuw zult worden gescreend, of niet.
Is een signaal wel voldoende om iemand te ontslaan? Alleen het signaal dat het nodig is dat u opnieuw een VOG aanvraagt is op zichzelf onvoldoende om u te ontslaan. Pas als aan u niet opnieuw VOG wordt verstrekt, zal sprake zijn van een grond om u te ontslaan en daarvoor een procedure te starten. Het bezit van een VOG is voor werken in de kinderopvang namelijk wettelijk verplicht. 
Nu vraagt u zich vast af hoe gaat er gecontroleerd worden of de gastouder of huisgenoot van de gastouder een delict heeft gepleegd in de periode aanvraag vorige VOG en de datum van 1 maart 2013? Daarvoor zijn de volgende richtlijnen opgestelt:
Bij continue screening in de kinderopvang wordt gekeken naar strafbare feiten die worden gepleegd vanaf het moment dat gestart wordt met continu screenen, vanaf 1 maart 2013. Er wordt daarbij niet gecontroleerd op strafbare feiten uit het verleden, anders dan bij een reguliere VOG-aanvraag. Om de medewerkers in beeld te krijgen die tussen de datum van afgifte van de bestaande VOG en de start van continue screening - 1 maart 2013 – een relevant strafbaar feit hebben gepleegd, zal er een zogenoemde nulmeting plaatsvinden.
Dit betekent dat iedereen werkzaam in de kinderopvang en peuterspeelzalen een nieuwe VOG zal moeten aanvragen waardoor een actuele toets op strafbare feiten wordt uitgevoerd.

Nieuwe VOG aanvragen kan via TisKidz dankzij eHerkenning. Wilt u via ons een verklaring laten aanvragen of meer informatie hierover neem contact op met: claudette@tiskidz.nl 
Voordelen van het aanvragen via TisKidz zijn:
  • lagere kosten slechts € 24,55 voor een verklaring van goed gedrag
  • je hoeft er de deur niet voor uit